هاست ایران (دایرکت ادمین)

هاست دایرکت ادمین ایران 128Mb
 • 128 مگابایت
  فضای میزبانی
 • 10 گیگابایت
  ترافیک ماهانه
 • 5 عدد
  ساب دامنه
 • 2 عدد
  پارک دامنه
 • 5 عدد
  اکانت دیتابیس
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • Nginx_apache
  وب سرور
 • CloudLinux
  سیستم عامل
 • 5,4 - 5,5
  نسخه php
 • ایران فنی
  دیتاسنتر
هاست دایرکت ادمین ایران 256Mb
 • 256 مگابایت
  فضای میزبانی
 • 15 گیگابایت
  ترافیک ماهانه
 • 5 عدد
  ساب دامنه
 • 2 عدد
  پارک دامنه
 • 5 عدد
  اکانت دیتابیس
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • Nginx_apache
  وب سرور
 • CloudLinux
  سیستم عامل
 • 5,4 - 5,5
  نسخه php
 • ایران فنی
  دیتاسنتر
هاست دایرکت ادمین ایران 512Mb
 • 512 مگابایت
  فضای میزبانی
 • 55 گیگابایت
  ترافیک ماهانه
 • 7 عدد
  ساب دامنه
 • 3 عدد
  پارک دامنه
 • 10 عدد
  اکانت دیتابیس
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • Nginx_apache
  وب سرور
 • CloudLinux
  سیستم عامل
 • 5,4 - 5,5
  نسخه php
 • زیرساخت
  دیتاسنتر
هاست دایرکت ادمین ایران 1024Mb
 • 1 گیگابایت
  فضای میزبانی
 • 70 گیگابایت
  ترافیک ماهانه
 • 7 عدد
  ساب دامنه
 • 3 عدد
  پارک دامنه
 • 10 عدد
  اکانت دیتابیس
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • Nginx_apache
  وب سرور
 • CloudLinux
  سیستم عامل
 • 5,4 - 5,5
  نسخه php
 • زیرساخت
  دیتاسنتر
هاست دایرکت ادمین ایران 2048Mb
 • 2 گیگابایت
  فضای میزبانی
 • 100 گیگابایت
  ترافیک ماهانه
 • 7 عدد
  ساب دامنه
 • 3 عدد
  پارک دامنه
 • 10 عدد
  اکانت دیتابیس
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • Nginx_apache
  وب سرور
 • CloudLinux
  سیستم عامل
 • 5,4 - 5,5
  نسخه php
 • زیرساخت
  دیتاسنتر
هاست دایرکت ادمین ایران 4096Mb
 • 4 گیگابایت
  فضای میزبانی
 • 100 گیگابایت
  ترافیک ماهانه
 • 7 عدد
  ساب دامنه
 • 3 عدد
  پارک دامنه
 • 10 عدد
  اکانت دیتابیس
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • Nginx_apache
  وب سرور
 • CloudLinux
  سیستم عامل
 • 5,4 - 5,5
  نسخه php
 • زیرساخت
  دیتاسنتر
هاست دایرکت ادمین ایران 6144Mb
 • 6 گیگابایت
  فضای میزبانی
 • 120 گیگابایت
  ترافیک ماهانه
 • 7 عدد
  ساب دامنه
 • 3 عدد
  پارک دامنه
 • 10 عدد
  اکانت دیتابیس
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • Nginx_apache
  وب سرور
 • CloudLinux
  سیستم عامل
 • 5,4 - 5,5
  نسخه php
 • زیرساخت
  دیتاسنتر
هاست دایرکت ادمین ایران 8192Mb
 • 8 گیگابایت
  فضای میزبانی
 • 150 گیگابایت
  ترافیک ماهانه
 • 7 عدد
  ساب دامنه
 • 3 عدد
  پارک دامنه
 • 10 عدد
  اکانت دیتابیس
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • Nginx_apache
  وب سرور
 • CloudLinux
  سیستم عامل
 • 5,4 - 5,5
  نسخه php
 • زیرساخت
  دیتاسنتر