سرور مجازی هتزنر آلمان

سرور مجازی آلمان رم 1


دارای پنل خاموش و روشن

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرعت بالا

دارای پینگ پایین

 • 1 گیگابایت
  رم اختصاصی
 • 50 گیگابایت
  هارد اختصاصی
 • 2 هسته
  پردازنده
 • 1 عدد
  آی پی اختصاصی
 • Vmware ESXI 6
  مجازی ساز
 • اتوماتیک
  تحویل و نصب سیستم عامل
 • مورد نظر
  سیستم عامل
 • هتزنر آنلاین
  دیتاسنتر
سرور مجازی آلمان رم 2


دارای پنل خاموش و روشن

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرعت بالا

دارای پینگ پایین

 • 2 گیگابایت
  رم اختصاصی
 • 70 گیگابایت
  هارد اختصاصی
 • 3 هسته
  پردازنده
 • 1 عدد
  آی پی اختصاصی
 • Vmware ESXI 6
  مجازی ساز
 • اتوماتیک
  تحویل و نصب سیستم عامل
 • مورد نظر
  سیستم عامل
 • هتزنر آنلاین
  دیتاسنتر
سرور مجازی آلمان رم 3


دارای پنل خاموش و روشن

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرعت بالا

دارای پینگ پایین

 • 3 گیگابایت
  رم اختصاصی
 • 80 گیگابایت
  هارد اختصاصی
 • 4 هسته
  پردازنده
 • 1 عدد
  آی پی اختصاصی
 • Vmware ESXI 6
  مجازی ساز
 • اتوماتیک
  تحویل و نصب سیستم عامل
 • مورد نظر
  سیستم عامل
 • هتزنر آنلاین
  دیتاسنتر
سرور مجازی آلمان رم 4


دارای پنل خاموش و روشن

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرعت بالا

دارای پینگ پایین

 • 4 گیگابایت
  رم اختصاصی
 • 100 گیگابایت
  هارد اختصاصی
 • 4 هسته
  پردازنده
 • 1 عدد
  آی پی اختصاصی
 • Vmware ESXI 6
  مجازی ساز
 • اتوماتیک
  تحویل و نصب سیستم عامل
 • مورد نظر
  سیستم عامل
 • هتزنر آنلاین
  دیتاسنتر
سرور مجازی آلمان رم 5


دارای پنل خاموش و روشن

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرعت بالا

دارای پینگ پایین

 • 5 گیگابایت
  رم اختصاصی
 • 110 گیگابایت
  هارد اختصاصی
 • 5 هسته
  پردازنده
 • 1 عدد
  آی پی اختصاصی
 • Vmware ESXI 6
  مجازی ساز
 • اتوماتیک
  تحویل و نصب سیستم عامل
 • مورد نظر
  سیستم عامل
 • هتزنر آنلاین
  دیتاسنتر
سرور مجازی آلمان رم 6


دارای پنل خاموش و روشن

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرعت بالا

دارای پینگ پایین

 • 6 گیگابایت
  رم اختصاصی
 • 120 گیگابایت
  هارد اختصاصی
 • 6 هسته
  پردازنده
 • 1 عدد
  آی پی اختصاصی
 • Vmware ESXI 6
  مجازی ساز
 • اتوماتیک
  تحویل و نصب سیستم عامل
 • مورد نظر
  سیستم عامل
 • هتزنر آنلاین
  دیتاسنتر
سرور مجازی آلمان رم 8


دارای پنل خاموش و روشن

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرعت بالا

دارای پینگ پایین

 • 8 گیگابایت
  رم اختصاصی
 • 130 گیگابایت
  هارد اختصاصی
 • 7 هسته
  پردازنده
 • 1 عدد
  آی پی اختصاصی
 • Vmware ESXI 6
  مجازی ساز
 • اتوماتیک
  تحویل و نصب سیستم عامل
 • مورد نظر
  سیستم عامل
 • هتزنر آنلاین
  دیتاسنتر
سرور مجازی آلمان رم 10


دارای پنل خاموش و روشن

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرعت بالا

دارای پینگ پایین

 • 10 گیگابایت
  رم اختصاصی
 • 150 گیگابایت
  هارد اختصاصی
 • 8 هسته
  پردازنده
 • 1 عدد
  آی پی اختصاصی
 • Vmware ESXI 6
  مجازی ساز
 • اتوماتیک
  تحویل و نصب سیستم عامل
 • مورد نظر
  سیستم عامل
 • هتزنر آنلاین
  دیتاسنتر
سرور مجازی آلمان رم 12


دارای پنل خاموش و روشن

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرعت بالا

دارای پینگ پایین

 • 12 گیگابایت
  رم اختصاصی
 • 160 گیگابایت
  هارد اختصاصی
 • 8 هسته
  پردازنده
 • 1 عدد
  آی پی اختصاصی
 • Vmware ESXI 6
  مجازی ساز
 • اتوماتیک
  تحویل و نصب سیستم عامل
 • مورد نظر
  سیستم عامل
 • هتزنر آنلاین
  دیتاسنتر